August 24, 2004

تصفيه حساب با بريتانيا و آمريكا در عراق

بامداد امروز فردی که خود را »شيخ ماجد الشامی« فرمانده ی کل ارتش »مهدی« معرفی می کرد، در گفتگوی تلفنی با تلويزيون الجزيره قطر که همراه با تلويزيون »العالم جمهوری اسلامی به سخنگويان شبه رسمی مقتدا صدر و شورشيان مسلح او تبديل شده است، مدعی شد در نبرد با نيروهای بريتانيايی سه تانگ آنها را در بصره از کار انداخته است و جنگجويان ارتش مهدی به صورت تمام عيار با بريتانيا وارد جنگ شده اند.

شيخ ماجد الشامی از نبردهای گسترده ای با نيروهای بريتانيا و ايالات متحده سخن گفت،که هيچ منبع ديگری آن را تاييد نمی کند. او همچنين ادعا کرد، در صورت ورود نيروهای عراقی يا امريکايی به حرم حضرت علی سنگ روی سنگ در عراق بند نخواهد شد و او و تفنگچی هايش جهاد بزرگ خود را در همه ی عراق آغاز خواهند کرد.

بريتانيا تا چندی پيش با مشکلی برای اداره ی جنوب عراق که در تصرف نيروهايش می باشد رو به رو نبود، اما زمانی که روابط بين تهران و لندن بر سر پرونده ی اتمی ايران و دخالتهای رژيم اسلامی در عراق رو به تيرگی گذاشت، درگيری ها بين نيروهای بريتانيايی و شبه نظاميان ارتش مهدی که از کمک های مالی و تسليحاتی جمهوری اسلامی به گفته ی حاذم الشعلان، وزير دفاع و فالح حسن النقيب، وزير کشور عراق برخوردار می باشند رو به گسترش گذاشته است.

بامداد امروز وابستگان ارتش مهدی با برافروختن لاستيک اتومبيل در خيابانهای بصره دست به شورش زدند. دولت بريتانيا با نگرانی گسترش خشونت را در عراق نتيجه ی مداخلات قدرتهای خارجی و از جمله جمهوری اسلامی می داند.

به گزارش روزنامه های عراق که در مطبوعات چاپ بريتانيا نيز بازتاب داشته است، علاوه بر آنکه جمهوری اسلامی از مرزهای نسبتا آزاد عراق برای ازعام جنگجو و تسليحات به عراق استفاده می کند، شماری نيز از قاچاقچيان مواد مخدر مقادير انبوهی ترياک، حشيش، هرويين و قرص های روان گردان از ايران وارد عراق کرده اند. در بصره به گزارش همين روزنامه ها در خيابان »بشار« قاچاقچيان ايرانی خانه هايی را اجاره کرده اند و تجارت پرسود خود را از اين خانه ها اداره می کنند. در شهر »الزبير« نيز ميزان استفاده ی جوانان از مواد مخدر بسيار بالا رفته است.

دولت بريتانيا به پليس و نيروهای گارد ملی عراق اخطار کرده است، در صورتی که موفق به برچيدن بساط عوامل مقتدا صدر در شهرهای جنوبی عراق نشوند، ارتش بريتانيا راسا وارد کار خواهد شد و فتنه ی صدر را به پايان خواهد برد.

در اين ميان آیت اله العظمی سيد علی سيستانی که در محل اقامت خود در استانمور، شمال لندن، دوران نقاهت را سر می کند به گفته ی داماد و سخنگويش حجت الاسلام مرتضی کشميری از شنيدن اخبار نجف بسيار آزرده است و اين امر روی وضع جسمی او نيز تاثير منفی داشته است.

آیت اله سيستانی در پيامی برای کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل، از وی خواسته است برای بازگرداندن آرامش به عراق و حل مشکل نجف سريعا مداخله کند. نزديکان آيت اله سيستانی دليل عدم قبول پيشنهاد دريافت کليدهای مزار امام علی از سوی دفتر آیت اله در نجف را مبهم بودن پيشنهاد مقتدا صدر و عدم خروج تفنگچی های او از حرم می دانند.

يکی از نزديکان آيت اله به صدای آلمان گفت، خزاين نفيس و توام با هدايای گرانبهايی که توسط پادشاهان و بزرگان ايران و جهان اسلام به حرم تقديم شده است، طی ماههای اخير در تصرف مقتدا صدر و عواملش بوده و لازم است تسليم کليدهای حرم بعد از بازرسی کامل از حرم توسط کليددار شرعی و نمايندگان اوقاف مزار انجام گيرد.

سوء قصد به جان خانم مشکوة مومن، وزير محيط زيست و سامی المظفر، وزير آموزش و پرورش عراق که شيعه و از مقلدان آيت اله سيستانی ست توسط وابستگان به ابومصعب الرزقاوى، تروريست معروف اردنی، همزمان با ربوده شدن سه تن از مراجع نجف، آيت اله مهدی خراسانی، آيت اله رضا مشرعی و حجت الاسلام مهدی حکيم نيز از جمله مسايلی ست که آیت اله سيستانی را به شدت نگران می کند.

عليرضا نورى زاده صداى آلمان از لندن

August 24, 2004 10:27 PM


advertise at nourizadeh . com