September 01, 2004

نقش تونى بلر در تنش زدائى مناسبات تهران و واشنگتن

تونى بلر نخست وزير بريتانيا (چپ) به همراه جك استراو وزير امور خارجه اش
با آنکه دلمشغولی های امروز تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، که پس از دو دوره پيروزی قاطع در انتخابات پارلمانی با نگرانی به سومين آزمون بزرگ زندگيش احتمالا در نوامبر آينده چشم دوخته است، بيش از آن است که فرصتی برای نازکشيدن از سران نظام جمهوری اسلامی ايران در امر اتمی داشته باشد. اما روزنامه های چند روز پيش بريتانيا به نقش ويژه ی او در کاستن از درجه ی تنش بين تهران و واشنگتن سخن می گويند.

تونى بلر از طريق وزير خارجه اش، جک استروا، دريچه های رو به جمهوری اسلامی ر باز گذاشته است، اما همه ی نشانه ها حکايت از آن دارد که در صورت پيروزی مجدد او در انتخابات آينده، جک استروا مقام فعلی خود را از دست خواهد داد.

در کابينه ی بلر بسياری از چهره های سرشناس با روش استروا در برخورد با جمهوری اسلامی مخالف هستند. از جمله وزير کشور که در برابر تروريسم بنيادگرای اسلامی روشی قاطع داشته است، بر این باور است که باج دادن به رژيمهايی همچون رژيم ايران، اين رژيمها را به تشديد اقدامات خود در جهت حمايت از تروريست ها تشويق می کند.

در اين زمينه اشاره به موقعيت جمهوری اسلامی در عراق، از جمله مواردی ست که در کابينه ی بريتانيا به دفعات از سوی وزير کشور مطرح شده است. بريتانيا به عنوان يکی از سه کشور اروپايی که در سال گذشته موفق شد جمهوری اسلامی را به تجديد نظر در سياست اتمی خود وادارد، امروز نيز همچنان بر اين اميد که تکيه دارد که در آخرين روزها عاقلان رژيم ايران را تحت تاثير قرار دهد.

دخالتهای ارگانهای نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی در عراق نيز از جمله ديگر مسايلی ست که لندن را به واکنش سريع عليه اين دخالتها واداشته است. در روزهای اخير تعداد زیادی از نظاميان انگليسی در رويارويی با ارتش مهدی مجرو ح و يا کشته شده اند.

بريتانيا به طور مستقيم جمهوری اسلامی را حامی ارتش مهدی نمی داند، اما بر اين باور است که ارگانهايی نظير سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سپاه قدس در تجهيز اين ارتش نقش ويژه ای داشته اند. به خصوص که آقای حازم الشعلان، وزير دفاع عراق، اعلام کرده است که در بازرسی از حرم حضرت علی در نجف، مقادير زيادی سلاحهای ساخت ايران به دست آمده است.

بريتانيا با آن نيروهای صدر در شهرهای جنوبی عراق که تحت کنترل ارتش اين کشور است، درگير بوده است و بويژه در بصره که گفته می شود جمهوری اسلامی دارای نفوذ بسيار است و عوامل خود را به این شهر فرستاده است، درگيرهای خونينی در چند هفته ی اخير رخ داده است. تونی بلر از يکسو اميدوار است که از طريق جک استروا بتواند سرانجام جمهوری اسلامی را وادار کند در امر پرونده ی اتمی اش سياستهای عاقلانه ای را در پيش گيرد و با پذيرش نظارت کامل سازمان بين المللی انرژی اتمی، در واقع دست از برنامه های بمب سازی خود بردارد.

جمهوری اسلامی از نظر بريتانيا حق دارد که دارای نيروگاهای اتمی باشد، اما سوخت اين نيروگاهها بايد از جانب روسيه تامين شود و زباله های اتمی نيز به روسيه بازگردانده شود. تلاشهای ايران برای غنی سازی اورانيوم از نگاه بريتانيا، تلاشهايی در جهت ساختن بمب اتمی ست و بريتانيا نيز ایالات متحده و ديگر کشورهای اروپايی يک ايران اتمی را تحمل نخواهد کرد.

عليرضا نوری زاده - صداى آلمان از لندن


September 1, 2004 09:46 PM


advertise at nourizadeh . com