September 14, 2004

لندن تهديدهای اتمی و سخنان مشاور رهبر را جدی می گيرد

سخنان آقای حسين موسويان سفير اسبق جمهوری اسلامی در آلمان، و چهره ی پشت پرده ی کابينه ی سایه ی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که ناگهان از پس عبای حسن روحانی دبير شورايعالی امنيت ملی، در مذاکرات با آژانس بين المللی انرژی اتمی واتحاديه اروپا ظاهر شد، آنقدر سنگين است که حتا در لندن طنين گسترده دارد.

مفسر سرشناس گاردين اين سخنان را در تضاد با فتوای رهبر جمهوری اسلامی می داند که استفاده از سلاح هسته ای را تحريم کرده است. اين فتوا شايد بتواند به گوش آقای محمد البرداعی رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی خوش نشيند، اما اينهم يک شعبده ی تازه است که فقط می تواند ساده دلان را فريب دهد. آقای خامنه ای از تحريم توليد سلاح هسته ای نمی گويد، بلکه استعمال آن را تحریم می کند. و از آنسو آقای موسويان تاکيد می کند که جمهوری اسلامی توليد اورانيوم غنی شده را از سر می گيرد.

در اين ميان اولتيماتوم بريتانيا و دو متحد اروپايی اش آلمان و فرانسه به جمهوری اسلامی که تا ماه نوامبر نقاط مبهم را در پرونده اتمی خود روشن کند، آنقدر جدی است که همصدا شدن ايالات متحده و اتحاديه اروپا را به عنوان يک واقعيت، در برابر مسئولان جمهوری اسلامی قرار می دهد.

آقای حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه در تهران، وصول اولتيماتوم اروپايی را انکار می کند، اما در لندن وزارت خارجه تاکيد می کند چنين اخطاری با پيک سفارشی دو قبضه به تهران ارسال شده است.

سايه ی سنگين سوء ظنی که اينکه به يقين تبديل می شود در رابطه با اهداف واقعی رژيم جمهوری اسلامی در توليد اورانيوم غنی شده، چنان بر روابط تهران و لندن تاثير گذاشته که ديگر نمی توان انتظار تکرار دوستی های گذشته را داشت.

حسن عباسی يکی از مشاوران ولی فقيه و از استادان دانشگاه سپاه، که به عنوان مفسر مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی شبکه های راديو تلويزيون اسلامی را در تسخير دارد، طی سخنانی در دانشگاه صنعتی شريف صراحتا از حزب اله و استشهادی ها می خواهد به جای حمله به سفارت انگليس در تهران، بريتانيا را تسخير کنند. او با افتخار می گويد، حزب اله و استشهادی های عراق و افغانستان همگی از دست پروردگان او و برادران سپاه هستند. اظهارات او عليه بريتانيا در لندن با جديت پيگيری می شود.

حرفهای عباسی، مشتی شعار از سوی يک راديکال ذوب شده در ولايت نيست، بلکه او در جمع مشاوران رهبر، نقشی موثر در راديکاليزه کردن سياستهای جمهوری اسلامی دارد. به همين دليل نيز نباید از سخنانش سرسری گذشت.

عليرضا نوری زاده صداى آلمان از لندن

September 14, 2004 10:13 PM


advertise at nourizadeh . com