May 04, 2005

نفوذ سياست متمايل به جمهوری اسلامی در گزينش اعضای کابينه دولت تازه عراق

سرانجام 27 تن از اعضای دولت تازه عراق ادای سوگند کردند. جای هفت تن در کابينه تازه ابراهيم الجعفری هنوز خاليست. در چند روز گذشته ابراهيم الجعفری پيشنهاد های سنی ها را برای تصدی وزارت دفاع در چند مورد رد کرد. عليرضا نوری زاده کارشناس امور خاورميانه در مصاحبه با راديو فردا می گويد: اين درواقع عبدالعزيز حکيم است که به بهانه اين که اين افراد بعثی بودند يا ارتباطی با نظام گذشته داشتند، از پذيرفتنشان خودداری می کنند. بنظر می رسد اين اقدامها بر می گردد به نفوذ عبدالعزير حکيم و نفود جمهوری اسلامی. دکتر نوری زاده می گويد سکولارهای عراق به نوع گزينش افراد برای تصدی پست ها برمبنای نوعی کيان مذهبی معترض اند.۴/۵/۲۰۰۵
Download file

سه ماه پس از برگزاری انتخابات عراق 27 تن از اعضای دولت تازه عراق ادای سوگند کردند. جای هفت تن در کابينه تازه ابراهيم الجعفری هنوز خاليست. از شمار سمت های باقيمانده هنوز وزارت های نفت و دفاع است. سرپرستی وزارت نفت به احمد چلبی سپرده شده و وزارت دفاع عراق را که قرار است برپايه توافق ها يک سياستمدار سنی به عهده گيرد، فعلا زير سرپرستی نخست وزير است. در چند روز گذشته ابراهيم الجعفری پيشنهاد های سنی ها را در چند مورد رد کرد. عليرضا نوری زاده کارشناس امور خاورميانه در مصاحبه با راديو فردا می گويد: اين ابراهيم جعفری نيست که اسامی را رد می کند بلکه درواقع عبدالعزيز حکيم است که به بهانه اين که اين افراد بعثی بودند يا ارتباطی با نظام گذشته داشتند، از پذيرفتنشان خودداری می کنند. در توافقهای بين گروه های سنی با نخست وزير قرار نبود که صرف عضويت در حزب بعث دليل رد افراد شود. بنظر می رسد اين اقدامها بر می گردد به نفوذ عبدالعزير حکيم و نفود جمهوری اسلامی. دکتر نوری زاده می گويد سکولارهای عراق به نوع گزينش افراد برای تصدی پست ها برمبنای نوعی کيان مذهبی معترض اند. وی معتقد است اين نوع سياست، لبنانيزه کردن عراق است. با اين تفاوت که در لبنان توافقی وجود دارد درحاليکه در عراق چنين توافقی موجود نيست.

May 4, 2005 11:29 AM


advertise at nourizadeh . com