May 24, 2005

جمهوري ولائي ازپايه سرنگون است

اين انتخاب آخر

در شهر نيلگون است

جمهوري ولائي

در آزمون فردا

با همت شمايان

از پايه سرنگون است.

راي عزيز خود را

ارزان به شيخ مفروش

كاين مظهر شقاوت

در پيشگاه تاريخ

تفسيري از جنون است.

با آنكه مي خرامد

-نمرود وار امروز-

فردا به خاك ذلت

-درهم شكسته جانش -

افتاده غرق خون است.

اين انتخاب آخر

يعني كه مي تواني

راي بزرگ خود را

بر فرقشان بكوبي

نه گفتن تو امروز

آينده ساز فرداست

خورشيد در نگاهت

باري دوباره پيداست.

نمرود در خيالش

سلطان بر و درياست

بوزينه هاي مداح

در حضرتش به رقصند

نمرود غرق روياست.

باشد صداي مردم

خواب خوشش ربايد

شعر بلند فرياد

در كوچه چون در آيد.

بر بام شهر غمگين

با پنجه هاي زرين

خنياگر جواني

بر چنگ شعر مي خواند:


خرداد فتح ملت

از بند شب رها شد

افسانه شان سر آمد

يك شهر همصدا شد.

عاي رضا نوري زاده ۲۳/۵/۲۰۰۵ لندن

May 24, 2005 10:40 PM


advertise at nourizadeh . com