June 16, 2005

نه ...

اين (نه) نه راي ملت ايران ؛

بر جهل و جور و مرگ و فساد است

اين (نه) صداي سلسله ي عاشقانه هاست

فرمان بي زوال رهائي است

اين (نه) حضور نسلي از جنس زندگي

تا بيكرانه هاست.

فردا تو مي تواني

فرياد خسته ات را

در كوچه هاي دنيا

جاري كني

صندوق راي را

آري تو مي تواني

در خالي ي مداوم فردا

تصوير روشني

از بودن و سرودن و بيداري كني

فردا تو مي تواني

تاريخ را دوباره

با يك (نه) ي بزرگ

از واژه هاي مهر و رهائي

سرشار شور و شعر كني

و دستهاي مرگ و جنايت را

از برگ توت مشروعيت

خالي كني.


********
اي نسل هاي سوخته از درد

اي عاشقا ن گمشده در وحشت

فردا لباس ترس و جدائي را

در آتش شهامت خود شعله ور كنيد

فردا سرود آزادي را

پرواز تا سپيده ي بيداري را

در شهرهاي ميهن من

بارور كنيد.

با يك (نه) مي تواني

باران باشي

در خشكسال و قحطي آزادي .


علي رضا نوري زاده لندن ۲۶ خرداد ۱۶/۶/۲۰۰۵

June 16, 2005 10:14 PM


advertise at nourizadeh . com