June 16, 2005

جمهوري ولائي ازپايه سرنگون است

اين شعر را يك بار ديگر در كنار آخرين پيام از دل برآمده ام در شب انتخابات به فرزندان و هموطنانم تقديم مي كنم.


اين انتخاب آخر

در شهر نيلگون است

جمهوري ولائي

در آزمون فردا

با همت شمايان

از پايه سرنگون است.

راي عزيز خود را

ارزان به شيخ مفروش

كاين مظهر شقاوت

در پيشگاه تاريخ

تفسيري از جنون است.

با آنكه مي خرامد

-نمرود وار امروز-

فردا به خاك ذلت

-درهم شكسته جانش -

افتاده غرق خون است.

اين انتخاب آخر

يعني كه مي تواني

راي بزرگ خود را

بر فرقشان بكوبي

نه گفتن تو امروز

آينده ساز فرداست

خورشيد در نگاهت

باري دوباره پيداست.

نمرود در خيالش

سلطان بر و درياست

بوزينه هاي مداح

در حضرتش به رقصند

نمرود غرق روياست.

باشد صداي مردم

خواب خوشش ربايد

شعر بلند فرياد

در كوچه چون در آيد.

بر بام شهر غمگين

با پنجه هاي زرين

خنياگر جواني

بر چنگ شعر مي خواند:


خرداد فتح ملت

از بند شب رها شد

افسانه شان سر آمد

يك شهر همصدا شد.


علي رضا نوري زاده ۲۳/۵/۲۰۰۵ لندن

June 16, 2005 10:23 PM


advertise at nourizadeh . com