July 08, 2005

پيآمد بمب گذاري های لندن

با اتفاقی که در لندن افتاد در حال حاضر دغدغه اصلی شرکت کنندگان در نشست گروه هشت اينست که با تروريسم چه کنند و مساله قدرتهائی که تروريسم را حمايت می کنند چگونه حل کنند. حالا ديگر مساله محدود به اين نمی شود که در تعامل با ايران چه کنند. مساله اينست که آيا می توانند از گسترش تروريسم بنيادگرای اسلامی که بر اين باور است که بايد جهان را با شعارهای اسلامی فتح کرد جلوگيری کنند؟ بنظر می آيد که رئيس جمهوری آمريکا ديگر تنها نيست. منطق بوش و بلر حالا بر منطق شيراك و شرودر که خواهان مدارا بودند می چربد .اين بخشي از سخنان عليرضا نوری زاده تحليل گر مسائل ايران در مصاحبه با راديو فردا است او می گويد:
Download file

عليرضا نوری زاده : برپايه اطلاعاتی که در زمينه دستور کار نشست سران گروه 8 در دست است، طبعا مساله مبارزه با تروريسم یکی از اساسی ترين موضوع مورد بحث بود و در کنار آن مسائلی مانند فلسطين و نظامهای مستبد موجود در خاورميانه نيز جزو دستور کار بود. با اتفاقی که در لندن افتاد و با توجه به گزارش هائی که می رسد جابجائی اولويت ها انجام گرفته و در حال حاضر دغدغه اصلی شرکت کنندگان در اين نشست اينست که با تروريسمی که اکنون به خيابانهايشان راه پيدا کرده چه کنند و مساله آن قدرتهارا چگونه حل کنند. حالا ديگر مساله اسامه بن لادن، ايمن الظواهری و ابوهای مختلف نيست. بلکه سازمانی که نيازهای مالی اين شبکه های تروریستی را برآورده می کند و دولتها و قدرتهائی که پشت سرآنها قرار دارند مورد توجه است. اينکه جمهوری اسلامی در دستور کار است، مساله اتمی شدن ايران و روی کار آمدن فردی که گذشته ای پراز شبهه و ابهام دارد و آقای احمدی نژادی که در اتريش پرونده اتهام دارد در ماجرای قتل قاسملو و قادری و در واشنگتن در پی يافتن ارتباط او با گروگانگيری هستند. همينطور در جاهای ديگر که پرونده های ديگر گشوده شده و مساله محدود به اين نمی شود که در تعامل با ايران چه کنند. مساله اينست که آيا می توانند از گسترش تروریسم بنيادگرای اسلامی که بر اين باور است که بايد جهان را با شعارهای اسلامی فتح کرد جلوگيری کنند. بنظر می آيد که حالا ديگر رئيس جمهوری آمريکا تنها نيست. منطق بوش و بلر حالا بر منطق شيراک و شرودر که خواهان مدارا بودند می چربد و امروز هم ديديم که حرفهايشان چندان تفاوتی با حرفهای آقای بوش و بلر نداشت.
(کوتاه شده)


July 8, 2005 12:07 AM


advertise at nourizadeh . com