August 13, 2005

روزنامه اطلاعات 80 ساله شد

درميان کشورهای خاورميانه ، ايران دست کم در دورهای از تاريخ خوداز جهت تعداد نشريه های روزانه و هفتگی خود مقام نخست را داشته اما با وجود آن همه نشريه با عنوانهای گوناگون شمار روزنامه هائی که عمرشان به چند سال بکشد بسيار اندک بوده است. روزنامه اطلاعات از هميين معدود نشريه هاست که به 80 سالگی رسيده است.(گفتگوي علي رضا نوري زاده دبير سياسي روزنامه اطلاعات در
روزهاي انقلاب با راديو فردا)
Download file

بيژن نفيسی دبير سرويس اجتماعی سياسی راز ماندگاری اطلاعات را اطلاع رسانی دقيق و صريح و پرهيز از وارد شدن به جناح بنديهای سیاسی و جنجال آفرينی می داند. عليرضا نوری زاده که خود زمانی دبير سیاسی روزنامه اطلاعات بوده نيز همين نظر را دارد. آقای نوری زاده می گويد روزنامه اطلاعات با بودن سناتور مسعودی بنيانگذار روزنامه که مثل پدر برای همه نویسندگان و کارکنان اطلاعات بود زمانی به يکی از مهمترين موسسه های مطبوعاتی نه تنها ايران که خاورميانه تبدیل شد. آقای مسعودی از يک موسسه کوچک يکی از بزرگترين و مدرنترين موسسه های مطبوعاتی را پی افکند

August 13, 2005 11:45 AM


advertise at nourizadeh . com