September 01, 2005

مسئوليت سران شيعه دولت عراق در فاجعه کاظمين

در فاجعه تروريستی روز جمعه در کاظمين، دستکم يکهزار تن کشته و 450 تن زخمی شدند. عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار در لندن، در مصاحبه با راديوفردا می گويد اين رويداد قابل پيش بينی بود، و بسيار جای تعجب بود دولتی که اختيارات کامل دارد و سران آن از احزاب شيعه هستند، چطور پيش بينی چنين حادثه ای را نکرده بود و کنترل جمعيت در محل وجود نداشت. وی می گويد تظاهرات سنی ها در زادگاه صدام حسين در مخالفت با پيش نويس قانون اساسی تروريست ها را تشويق می کند. وی می افزايد فاجعه تروريستی به تشديد نفرت مذهبی در عراق کمک خواهد کرد، هرچند رهبران مذهبی شيعه تلاش می کردند حساب تروريست ها را از سنی ها جدا کنند وسهل انگاری دولت شيعه را نيز يادآور شوند. (گفتگوي نوري زاده با راديو فردا) ۱/۹/۲۰۰۵
Download file

September 1, 2005 11:20 AM


advertise at nourizadeh . com