September 05, 2005

گرامیداشت یاد زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367

روز جمعه گذشته جمعیت بسیاری در گورستان خاوران گرد آمدند تا یاد زندانیانی را که طی یک قتل عام در سال 1367 به دستور مستقیم آیت الله خمینی در زندان بطور دسته جمعی اعدام شدند و درگورهای جمعی به خاک سپرده شدند، گرامی بدارند. در این مراسم در آغاز برای مادر رضایی ها یک دقیقه سکوت اعلام شد. شماری از چهره های ادبی و هنری در این مراسم حضور داشتند. مینا انتظاری که در اردیبهشت ماه 67 پیش از آغاز اعدام های دسته جمعی پائیز 67 از زندان مرخص شده بود به رادیو فردا می گوید طرح این اعدام ها از مدتها ریخته شده بود. علیرضا نوری زاده روزنامه نگار و نیز مهدی اصلانی یکی از جان بدربردگان این قتل عام در مصاحبه با رادیو فردا به عواملی که زمینه ساز این اعدام ها شد اشاره می کنند.
Download file

September 5, 2005 02:30 AM


advertise at nourizadeh . com