September 29, 2005

گُذار بر ظلمات است،‌ خضر راهي كو؟

يكهفته با خبر
www.nourizadeh.com
nourizadeh@hotmail.com
سه‌شنبه 20 تا جمعه 23 سپتامبر
پيشدرآمد: هويدا زنگ دارالفنون را در اول مهر به صدا در مي‌آورد. نمي‌دانم پيش از او نيز نخست وزيران چنين مي‌كردند يا نه، من اما هويدا را به ياد دارم. گاهي فكر مي‌كنم اصلاح طلب واقعي او بود و ما به اين روشنفكري كه از اغلب روشنفكران ما جهان را واقع بينانه‌تر مي‌نگريست بدهي بسيار داريم. حداقل تا زماني كه پيكر سوراخ سوراخ شده او اشك و گاه ندامت و تحسر به چشم و دل ما مي‌آورد نسلهائي كه امروز مي‌توانند با تعقل و تأمل بيشتر در سالهاي صدارت صدراعظم عصائي تأمل كنند وظيفه اخلاقي دارند اگر اهل فاتحه خواني هم نيستند پوزشي نثار ياد و خاطره‌اش بكنند. هويدا در دادگاهش سيستم را مقصر دانست. نگاه كنيد كه سيستم در دست سربازان آشنا و گمنام امام زمان به چه روزي افتاده است.(بقيه مطلب را به صورت pdf مطالعه فرمائيد)
Download file

September 29, 2005 01:00 PM


advertise at nourizadeh . com