November 23, 2005

دومین روز کنفرانس همبستگی ملی عراق

دومين روز از کنفرانس همبستگی ملی عراق در مقر اتحاديه عرب در قاهره برگزار شد. درگيريهای لفظی ميان برخی شرکت کنندگان در اين کنفرانس به ترک کنفرانس از سوی برخی شرکت کنندگان منجر شد. اين کنفرانس مقدمه کنفرانس بزرگی است که سال ديگر در عراق برگزار خواهد شد. عليرضا نوری زاده کارشناس مسائل منطقه در مصاحبه با راديو فردا می گويد: در عراق ما شاهد دو نوع درگيری هستيم: درگيری گروه های مقاومت و گروه های سنی با نيروهای به گفته آنها اشغالگر و درکنار آن اقدامهای تروريستی که توسط ابومصعب زرقاوی و القاعده هدايت می شود. در زمان پال برمر قانونی در عراق تصويب شد برای ريشه کن کردن حزب بعث و عده ای بر آنند که هيچ گروه سياسی را نبايد محروم کرد از شرکت در دولت آينده مگر کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است.۲۰/۱۱/۲۰۰۵
Download file

November 23, 2005 11:01 PM


advertise at nourizadeh . com