December 13, 2005

در پيامد ترور سياستمدار لبنانی مخالف سوريه در بيروت، دولت سوريه هدف اتهام قرار گرفت

صبح دوشنبه در لبنان، جبران توينی از نمايندگان پارلمان و سردبير روزنامه النهار که از معترضان پرصدای دخالت سوریه در امور لبنان بود، به قتل رسید. این حادثه ساعاتی قبل از گزارش دتلو میلیس درباره قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به وقوع پیوست. علیرضا نوری زاده کارشناس امور خاورمیانه در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:
Download file

صبح دوشنبه در لبنان، جبران توینی از نمایندگان پارلمان و سردبیر روزنامه النهار که از معترضان پرصدای دخالت سوریه در امور لبنان بود، به قتل رسید. این حادثه ساعاتی قبل از گزارش دتلو میلیس درباره قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به وقوع پیوست. علیرضا نوری زاده کارشناس امور خاورمیانه در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: توینی سوریه را مسبب همه بدبختیهای لبنان می دانست. وی مدتی بود برای دور بودن از خطرات احتمالی در فرانسه به سر می برد. جبران توینی در حال تحقیق در باره گزارشی بود باره این که به همراه ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیستهای پیشرو لبنان، سعد حریری فرزند رفیق حریری، هدف ترور سوریها قرار خواهد گرفت. نوری زاده می گوید در پیامد این قتل، فضای لبنان به تنشی دیگر دچار شده که قابل قیاس با فضای پس از قتل رفیق حریری است و انگشت اتهام بار دیگر به سوی سوریه نشانه رفته است

December 13, 2005 11:30 AM


advertise at nourizadeh . com