January 23, 2006

عدم پايبندي بشار اسد به وعده اصلاحات در سوريه

عدم پايبندي بشار اسد به وعده اصلاحات در سوريه: نظر عليرضا نوري زاده [ ۱۳۸۴ يکشنبه ۲ بهمن ]
قرار بود بشار اسد رئيس حكومت سوريه طي سخناني روز شنبه در انجمن حقوقدانان عرب در دمشق انجام اصلاحات گسترده اي در كشورش را وعده دهد. عليرضا نوري زاده تحليلگر مسائل منطقه خاورميانه درباره سخنان بشار اسد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:
Download file

: ايشان به هيچ كدام از وعده هايي كه درباره اصلاحات داده بود، حتي اشاره اي هم نكرد و فقط صحبت از اين كه بعضي از افراد كه در چارچوب قانون اساسي سوريه و نظام و با پذيرش نظام احتمالا فعاليتي مي كردند، اينها را آزاد مي كنند كه نمي تواند خواست هايي باشد كه آزادي خواهان سوريه در پي آن هستند. آقاي نوري زاده مي گويد: سوريه بالاترين زنداني سياسي را نه فقط در سطح منطقه، بلكه در سطح جهان دارد و زندانياني در سوريه بودند كه از زندان راهي جز گورستان نداشتند و بنابراين چنين رژيمي وقتي وعده هايي مي دهد، اين وعده ها در عمل بايد انطباقش را با واقعيت ببينيم و وقتي چنين اتفاقي نمي افتد، طبيعتا اين وعده ها معنا ندارد


January 23, 2006 03:23 AM


advertise at nourizadeh . com