February 13, 2006

مرا به منزل مادر به شهر كرمان بر

دربادار دكتر احمد مدني هم پيش از آنكه سر بر آستان خانه پدري گذارد در غربت خاموش شد...


به باد گفت :كه يارا مرا به ايران بر
به زادگاه دليران و ملك شيران بر

اگر كه پيكرم امروز سرد تنهائيست
مرا به جمع رفيقان و آشنايان ير...

دلم گرفته براي خليج فارسي ام
مرا به موج نشان تا سپيده زاران ير

به ياد كودكيم با اميد تازه شدن
مرا به ديدن گلهاي دشت ماهان بر

دلم گرفته بيا تا به خانه برگرديم
مرا به منزب مادر به شهر كرمان بر

چه آرزوها در سر گذشت و رويا شد
مرا دوباره به نزد اميدواران بر


علي رضا نوري زاده لندن ۱۲فوريه ۲۰۰۶

February 13, 2006 09:22 PM


advertise at nourizadeh . com