March 18, 2006

احتمال مذاکرات رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا از دید یک تحلیلگر

دکتر علیرضا نوری زاده تحلیلگر مسائل ایران در لندن در مصاحبه با مريم احمدي در رادیو فردا می گوید: اولا مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ وقت قطع نشده و در موارد مختلف این مذاکرات انجام شده، اما از آنجا که جمهوری اسلامی مساله مذاکره با آمریکا را تبدیل به یک تابو کرده، همیشه این مساله به عنوان یک عمل خیانت آمیز محسوب شده و اکنون شکی در این نیست که جمهوری اسلامی با توجه به درگیری آمریکا در عراق، تصور می کند فرصت خوبی برایش پیش آمده که در مقابل تغییر روشش در عراق بتواند از آمریکا امتیازی در رابطه با پرونده اتمی بگیرد. ۱۷/۳/۲۰۰۶

Download file

March 18, 2006 10:37 PM


advertise at nourizadeh . com