November 06, 2006

احتمال و تاثیر اجرای حکم اعدام برای صدام حسین

روز یکشنبه صدام حسین رئیس حکومت پیشین عراق به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام با چوبه دار محکوم شد. دکتر علیرضا نوری زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:

Download file

زمان اعدام صدام حسین بستگی به این دارد که به چه نوعی با این حکم برخورد شود، از جمله این که پرونده دوجیل شاید کوچکترین پرونده ای بود که می شد علیه صدام مطرح کرد؛ این حکم به اعتقاد من یک حکم نمادین است و صدام به خاطر جنایات دیگرش از جمله فاجعه حلبچه یا انفال در معرض اتهام است و من فکر نمی کنم این حکم اجرا شود و حداقل در زمان استیناف زمانی خواهد برد که شاید در طول آن زمان پرونده حلبچه که اکنون مفتوح شده به نتیجه برسد و اگر در آن مورد هم محکوم شد، طبیعی است که حکم اجرا خواهد شد. دکتر نوری زاده معتقد است اجرای حکم اعدام صدام حسین می تواند به تشدید خشونت ها در عراق منجر شود

November 6, 2006 11:58 AM


advertise at nourizadeh . com