June 01, 2008

مرگ مشکوک حجت الاسلام سید محمدرضا شیرازی


برپایه گزارشهای رسیده از قم حجت الاسلام سید محمد رضا شیرازی فرزند ارشد مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی که از علمای برجسته و آزاداندیش ایران بود بدون آنکه دچار بیماری خاصی باشد ویا شکوه ازدردی داشته باشد در نیمه شب
شنبه/یکشنبه پس از دیداری با تنی از دوستان وآشنایانش دربازگشت به منزل به صورت غریبی درگذشت.خانواده مرحوم آیت الله شیرازی چه در حیات وچه پس از درگذشت ایشان با مصائب بسیاری روبرو بوده است..

زندان و شکنجه اقای سید مرتضی شیرازی و آتش زدن وی توسط فلاحیان واژه ای...وجلوگیری از دفن آیت الله مرحوم آقاي سيد محمد شیرازی درآرامگاه مورد نظر خانواده از جمله عملکرد غیر انسانی رژیم دربرابر بیت شیرازی است.
ضروری است با توجه به مشکوک بودن درگذشت مرحوم سید محمدرضا شیرازی که در ماههای اخیر به طورمستمرمورد تهدید اطلاعات ودادگاه ویژه قم قرار داشت یک هیات پزشکی بیطرف علل مرگ ایشان را روشن کند.درگذشت این روحانی آزاده را به بیت شیرازی به ویژه آیت الله العظمی سید صادق شیرازی وآیت الله سید مجتبی شیرازی عموهای ایشان وبرادرانشان آقایان سید مرتضی وسیدجعفروسید مهدی شیرازی تسلیت میگویم

علی رضا نوری زاده

لندن اول ژوئن 2008
۱۲خرداد1387

June 1, 2008 01:34 PM


advertise at nourizadeh . com