December 14, 2008

دو روز اول

2Rooz-1.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده در رابطه با مسائل و رویدادهای ایران اظهارات وزير دفاع آمريكا در عراق و بحرين ٬كابينه وحدت ملي و... به پرسشهاي بيژن فرهودی پاسخ ميدهد. ۱۴/۱۲/۲۰۰۸

Download file

Download file

صدا

December 14, 2008 10:23 PM


advertise at nourizadeh . com