January 11, 2009

دو روز اول


2Rooz-Farhoudi.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده در رابطه با مسائل و رویدادهای ايران و منطقه... به پرسشهاي بيژن فرهودی پاسخ ميدهد. ۱۱/۰۱/۲۰۰۸

Download file

صدا
Download file

January 11, 2009 07:55 PM


advertise at nourizadeh . com