January 26, 2009

دوروز اول

2Rooz-Farhoudi.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده در رابطه با مسائل و رویدادهای ايران و منطقه... به پرسشهاي بيژن فرهودی پاسخ ميدهد. ۲۵/۰۱/۲۰۰۸

Download file

صدا
Download file

January 26, 2009 05:00 AM


advertise at nourizadeh . com