February 03, 2009

راديو فرانسه

محور قطبی شدن سیاستها ی کشورهای خاورمیانه

"محمود عباس" رئیس تشکیلات خود مختار فلسطین طی سخنانی در قاهره، "حماس" را متهم کرده که مردم نوار غزه را در معرض خطر قرار داده است. وی همچنین، مذاکره با "حماس" رامشروط به شناخت حاکمیت تشکیلات خود مختار فلسطین از سوی این جنبش اسلامی کرده است...در این باره شاهرخ بهزادی از راديو فرانسه با "علیرضا نوری زاده" خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه گفتگوئی انجام داده است وی اعتقاد دارد که تداوم این وضع فقط به نفع اسرائیل تمام میشود.در واقع، پشتیبانی و جهت گیری ایران وسوریه از حماس یکی از موانع بزرگ برای اتحاد مردم فلسطین میباشد.این جهت گیری به فرآیند صلح بین اسرائیل و فلسطین لطمعه های جدی وارد خواهد کرد...

mashaaal.gif

اینطور بنظر میرسد که فرآیند قطبی شدن سیاسی در خاورمیانه بشدت پیش میرود. ایران و سوریه در یک جبهه، و مصر وعربستان سعودی در جبهه دیگری سیاستهای خود را در مورد فلسطین پیش میبرند. در چنین فضائی، رسیدن به یک توافق بین تشکیلات خود گردان فلسطین و حماس، بیش از پیش با مشکل روبرو شده است.

در این باره با "علیرضا نوری زاده" خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه گفتگوئی انجام داده ایم.وی اعتقاد دارد که تداوم این وضع فقط به نفع اسرائیل تمام میشود.در واقع، پشتیبانی و جهت گیری ایران وسوریه از حماس یکی از موانع بزرگ برای اتحاد مردم فلسطین میباشد.این جهت گیری به فرآیند صلح بین اسرائیل و فلسطین لطمعه های جدی وارد خواهد کرد.

از "علیرضا نوری زاده" در باره نقش شگفت آور کشور قطر پرسش میکنیم. از وی میپرسیم که چگونه کشور قطر با وجود بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاکش، و فعالیت دفتر حفظ منافع اسرائیل، در باره فلسطین و حماس با سیاستهای ایران و سوریه هم آواز گردیده است؟ وی میگوید که کشور قطر عضو شورای همکاری خلیج فارس است.وی نمی تواند در نهایت از موضع سیاسی این شورا که عضو دیگرش عربستان سعودی است، دفاع نکند. کشور قطراز یک سوی ارتباطات نزدیکی با اسرائیل دارد واز سوی دیگر از طریق شبکه وسیع تلویزیونی خود(الجزیره) بیشترین حمایت ها را از حماس و بیشترین انتقادها را از اسرائیل کرده است. در پایان وی اعتقاد دارد که نقش کشور قطر در سیاست های منطقه ابهام برانگیز است

February 3, 2009 01:59 AM


advertise at nourizadeh . com