February 11, 2009

راديو فرانسه

فتوای قتل سلمان رشدی به قوت خود باقی است

Rooooooshdi.jpg

در حالیکه در اروپا آمریکا و حتی تهران روابط آینده ایران و آمریکا در کانون بحث های محافل مطبوعاتی، سیاسی و دیپلماتیک قرار دارد، یک خبرنگار در تهران از سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران در مورد معتبر بودن و یا منسوخ بودن فتوای آیت الله خمینی در مورد جایز بودن قتل شرعی "سلمان رشدی"، نویسندۀ انگلیسی "آیه های شیطانی" می پرسد و سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران فتاوی شرعی را همچنان معتبر می داند.
دکتر علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار مقیم لندن دلیل طرح چنین مسائلی را در چنین موقعیتی، تشتت در طیف های حکومتی می داند که به گفتۀ وی "هر کسی به دنبال هدفهای خود است".

Download file

February 11, 2009 11:31 PM


advertise at nourizadeh . com