June 17, 2009

به پيشگاه موج عشق و آزادي

(* آقاي خامنه اي با هلي كوپتر موج سبز را از آسمان تهران مشاهده كرد.)


از بام شهر با هلي كوپتر

موج عظيم ملت را ديدي

و بر حضور عشق ٬

در جمع سرفرازان خنديدي

جلاد !

گلهاي سرخ پرپرمان

لبخند را به روي لبانت

در اشك مينشاند....

از بام شهر ميديدي

آن كودكان نيمه شب جنگ و درد و مرگ

امواج عشق را٬

در چارسوي شهرم

جاري كردند

ديروز نيز٬

مردي كه اشكهايش٬

روزي كه خانه پدري را٬

در پشت سر گذاشت

در ياد نسل من مانده ست

موج شكوهمند و غزلخوان را

باور نكرد.

سيد !

پايان تو

آن لحظه اي كه گزمه ي بيرحم

رگبار بر شكوفه ي اميد بست٬

با دستهاي سبز رقم خورد

جاي تو

همراه تحفه ي آرادان

سطلي است در نهايت تاريخ


لندن ۲۶ خرداد ۱۳۸۸

June 17, 2009 11:26 AM


advertise at nourizadeh . com