July 21, 2009

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

سشذظ شنس.jpg

از همه ایرانیان دعوت میشود برای پشتیبانی از مبارزات مردم، یکشنبه، ۲۶ جولای، ساعت ۷.۳۰ غروب گرد هم آیند.

سخنرانان: دکتر اسماعیل خویئ، دکتر علیرضا نوری زاده، لعبت والا، دکتر زردشت ستوده، افشین بابازاده، دکتر منوچهر ثابتیان، دکتر مهرداد خوانساری، و شاداب وجدی.


سازمان‌های شرکت کننده: جبهه مردم بلوچستان، رضا حسین بر؛ جبهه ملی‌، مهندس فریدون امیر ابراهیمی و نمایندگان حزب کومله، حزب دموکرات کردستان ، حزب همبستگی دمکراتیک اهواز ( خوزستان)، جنبش سبز و جنبش دانشجویان.

در پایان، جمشید رضایی همراه با گروه نغمه برنامه موسیقی‌ اجرأ خواهد کرد.

نشانی‌: Conway Hall, 25 Red Lion Square, London, WC1R 4RL
Holborn: نزدیکترین ایستگاه آندرگراند

July 21, 2009 11:15 AM


advertise at nourizadeh . com