July 25, 2009

درگذشت مبارزي سرفراز

roust.bmp

با اندوه بسيار از درگذشت دوست مبارز ديرودور٬كامبيز روستا با خبر شدم.در وصف او چه گويم كه در خور يك جهان عشق و شور و ايران دوستي باشد.كامبيز با همه خستگي ها از ۶ دهه مبارزه براي آزادي و حاكميت ملي هميشه در هر حركت ملي پيشگام بود.جان و جهانش ايران بود وبا چشمهاي پر از اميد به پيروزي ملتش در ستيز با ولايت جهل و جورو فساد خاموش شد.

علي رضا نوري زاده

July 25, 2009 05:07 PM


advertise at nourizadeh . com