October 11, 2009

درخلسه نماز جنون

ahmadi_mahsooli.jpg

صادق کنار محمودش
در خلسه نیایش خونند
در بامداد روز نیایش
چندین گلوله در سر یک پیشمرگ چکاندند
آنگاه
با دستهای مرگ
درحوض خون وضو کردند
و رو به سوی قبله پروردگارشان

-الله قاصم جبار-
قد قامت الصلات کشیدند.


آن روز
تیر خلاص میزد محمود
صادق جنازه ها را
در بامداد کردستان
در گورهای جمعی میریخت
*******
امروز
محمود
در سرزمین خسته ی من
بر کرسی ریاست لم داده است
صادق
سردار قاطعان طریق است
وین هردو پنج بار
با دستهای خونین
پروردگار رحمن را
از شرم و درد میلرزانند
فردا ولی
در موج سبز آزادی
این صادق است که میلرزد
از وحشت سقوط عزیزش محمود.

علی رضا نوری زاده
لندن 11اکتبر 2009

October 11, 2009 05:35 PM


advertise at nourizadeh . com