November 07, 2009

پانوراما در روز سبز

panorama.jpg

در سالروز اشغال سفارت آمریکا جنبش سبز خواب راحت از چشم اهل ولایت فقیه ربود. شبکه بین المللی ماهواره ای العربیه
در این روز در برنامه ای ویژه با حضور علی رضا نوری زاده " ماشا ء الله شمس الواعظین و حسن موسوی آخوندی که از طرفداران مرحوم آیت الله شیرازی بود اما چون وابستگی او به اظلاعات رژیم ثابت شد او را طرد کردند -برگزار شد رویدادهای چهارشنبه 13 آبان مورد بررسی قرار گرفت در طول برنامه حسن موسوی با اتهام زدن به نوری زاده و شمس الواعظین کوشید مسیر بحث را تغییر دهد...العربیه مطالب مبتذل و اتهامات او را از نوار برنامه حذف کرده است و شما بخشی از برنامه را مشاهده میکنید.

Download file

November 7, 2009 06:30 PM


advertise at nourizadeh . com