December 05, 2009

به فرزندانم ٬نسل بيدار

iran_students.jpg

ای نسل به جان آمده در خانه چرائید ؟
هنگام نبرد است بیائید بیائید
سبز است جهان سبز ٬بیائید به پیکار
شب سر شده ٬ صبح است کجائید کجائید؟
در شانزده آذر امسال بریزید٬
در کوی و خیابان ٬ به درآئید درآئید
فریاد کنید از دل و آواز بخوانید
دریای سرودید ٬ سرودی بسرائید
از دشمن غدار نترسید نترسید
سردار در این لشکر بسیار٬شمائید
ایران به شما زنده که هم جان و جهانید
هم آتش و آبید وزمینید و هوائید
در میهن دربند ٬ رها باد صداتان
فردا همه درمیهن دربند٬ رهائید

علی رضا نوری زاده
لندن 11آذرماه 1388

December 5, 2009 02:43 PM


advertise at nourizadeh . com