December 13, 2009

راديو فرانسه

کنفرانس امنیتی در منامه
سیاست منطقه ای ایران در صدر مسائل مورد بحث
گفتگو با علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه
Manama.jpg

ششمین نشست امنیتی منامه که به "گفتگوی منامه" شهرت دارد و به وسیلۀ "مؤسسۀ بین المللی مطالعات استراتژیک" برگزار می شود از روز شنبه در پایتخت بحرین آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران امورخارجۀ ایران، عراق، پاکستان، و ژنرال دیوید پتراوس، فرماندۀ کل نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان، ازجمله دعوت شدگان به این گردهمائی امنیتی هستند...

درنشست "گفتگوی منامه" که سالی یک بار برگزار می شود، مسائل حاد در منطقه مورد بحث قرار می گیرد. درسال جاری نبردهای شدید میان شورشیان شیعه و ارتش یمن نیزبه دیگر مسائل منطقه چون اوضاع درعراق وافغانستان اضافه شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از منامه، سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران درنشست امسال مباحث این گردهمائی را تحت الشعاع قرار داده وبردیگر مسائل چیره شده است.

وزیرامورخارجۀ کویت درروزجمعه درآستانۀ تشکیل این گردهمائی در یک برنامۀ تلویزیونی به گونه ای ضمنی ازایران یا به گفتۀ اواز "آن هائی که دعوت به شورش علیه رژیم های منطقه یا براندازی این رژیم " می کنند انتقاد کرد.

ازسوی دیگر منوچهرمتکی، وزیرامورخارجۀ جمهوری اسلامی ایران، که برای شرکت در این نشست به منامه سفرکرده است ضمن تأکید بر آمادگی کشورش برای همکاری امنیتی با کشورهای حوزۀ خلیج فارس ، ورود قدرت های خارجی به منطقه را پدیده ای "ضدامنیتی " دانست. متکی در گفتگوئی با ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی) افزود رویکرد سنتی زورمدارانه و یک جانبه گرایانۀ قدرت های فرامنطقه ای جهت صدور امنیت درسایۀ رویکردهای نظامی ازمدت ها پیش در منطقه رنگ باخته است.

مقامات یمن بارها جمهوری اسلامی ایران را به کمک به شورشیان شیعۀ یمن که دراستان صعده با نیروهای دولتی می جنگند متهم کرده اند. یک دیپلمات پیشین ایران درمیزگردی که درحاشیۀ کنفرانس تشکیل شده بود ضمن رد این ادعا گفت کمک به شورشیان باید از صنعا یا عربستان سعودی بگذرد و هیچیک از این دو راه برای ایران وجود ندارد. دراین میان یک مقام آمریکائی نیز گفت این کشور دلیلی در ارتباط با کمک ایران به شورشیان یمن در دست ندارد.


اهمیت کنفرانس منامه در مورد امنیت منطقه و دلیل حضور بلند پایگان منطقه و آمریکا در این گردهمائی غیردولتی ، وضعیت ایران در این کنفرانس وبالاخره صحت و سقم اتهام های وارده به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کمک به شورشیان یمن را در گفتگوئی با علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، در میان نهاده ایم.


December 13, 2009 09:46 AM


advertise at nourizadeh . com