December 28, 2009

ابن زياد ييش تو معصوم است

به سید علی آقا !

در روز خون و عشق و شهادت
معنای نوحه های حسینی را
با کین و با گلوله
نشان دادی
سی سال پیش،
برمنبر حسینی
جهل و جنون خود را
با رنگ دین،
تفسیر کرده بودی
و مردمی که تب زده فریاد میزدند،
دجال را،
بر بام خون و آتش
بیعت کردند.
دیروز
وقتی که چهره ات
حتی برای جمع وفادارانت روشن شد.
- این مردمان سبز سرافراز-
كه نامت را،
تصویر پر کراهت و یادت را،
آتش زدند.
ای آنکه روی حرمله و شمر را،

رادان و جعفری تو دیروز
از برف هم سپیدترش کردند
ابن زیاد پیش تو معصوم است
وقتی که دستهای جنایت
خورشید را به خون پوشاند.

علی رضا نوری زاده لندن عاشورا 1431 قمری
6 دیماه 1388 خورشیدی

December 28, 2009 04:29 PM


advertise at nourizadeh . com