April 29, 2010

بیانیه شماره یک مقاومت

کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران

تظاهرات.jpg

جنبش سبز ایران » متکی برقدرت مردم و خرد جمعی، محکم و استوار در راه احقاق حقوق ملت ایران به پیش می رود. سازماندهی غیرمتمرکز این جنبش، به آن توانایی بخشیده تا درمقابل ضربات متعدد سرکوبگرانِ رژیم ، دوام بیاورد و به سوی مشارکت حداکثری حرکت نماید.

خوشبختانه در اثرتجربه های تلخ وشیرین ۱۰ ماه گذشته ، نوعی توافق عمومی برای انجام هر عملیاتی در جنبش بوجود آمده و سپس حرکت آغاز می شود. در مرحله کنونی، " کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران" متشکل از جمعی از فعالان جنبش می کوشد تا با بررسی نظرات گوناگون در درون جنبش و تبادل رأی با دست اندرکاران ، در ابتدای هر ماه پیشنهادات مناسب برای آن ماه را فراهم کرده و ارائه نماید و دیدگاههای گوناگون در خصوص نتایج را هم با مردم در میان بگذارد. اعضای کمیته اجرایی به دلایل روشن امنیتی تا اطلاع ثانوی مخفی هستند. امید که دست در دست یکدیگر تا برپایی ایرانی آزاد و آباد به پیش رویم.

فعالیت ها در اردیبهشت ۸۹

۱ – گفتن «الله اکبر» بر سربام ها در ساعت ده شب جمعه ۱۰ اردیبهشت ، برای اعلام همبستگی با کارگران و معلمان ایران و با یاد کارگران و معلمان دربند و تمام زندانیان سیاسی.

۲- اعتصاب سریع ازساعت۱۱ تا۱۱و نیم صبح شنبه در سراسر کشور با توقف کار و حرکت در همه جا به مدت نیم ساعت.

۳- گرفتن روزه در روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت در همراهی با معلمان و یا لااقل انفاق کردن معادل پول یک وعده غذا به عنوان یک اقدام نمادین برای حمایت از آسیب دیدگان حوادِ پس از کودتای ۲۲ خرداد به خصوص خانواده زندانیان سیاسی.

۴- تحریم پرداخت قبض آب به مثابه ابراز مخالفت با خامنه ای.

۵- سازماندهی وایجاد آمادگی برای تظاهرات عمومی ۲۲

توضیحِ این حرکت در اطلاعیه شماره 2 ارائه می شود


با امیدبه پیروزی بزرگ

دیکتاتور، سرنگون است

کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران

April 29, 2010 07:27 PM


advertise at nourizadeh . com