May 01, 2010

تفسیرخبر

Tafssir-2010.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با جایگاه رژیم ایران در فهرست سرکوبگران آزادی بیان؛ دروغهای سران نظام ؛ تقاضای احمدی نژاد برای سفر به ایالات متحده ٬ و... به سئوالات جمشيد چهارلنگي پاسخ ميدهند. ۳۰/۰۴/۲۰۱۰

صدا:
Download file
تصویر:
Download file

May 1, 2010 01:05 PM


advertise at nourizadeh . com