June 22, 2010

از خاطر تمامی ایران نمی روی...

برای ندا در سالروز پروازش

neda.jpg

یکسال از عروج تو تا آسمان گذشت
سالی که در تجلی نامت گران گذشت

آواز بامدادی تو می چکد ز نور
خورشید واره ي تو٬ چو بر٬ آسمان گذشت

نامت سپیده بود ٬ صدا میزنم ترا
سودای بهترین غزلم نغمه خوان گذشت

لیلی ترین تو بودی و مجنون تمام ما
آن لحظه ای که نام تو ازبیکران گذشت

از خاطر تمامی ایران نمی روی
چندانکه اعتبار تو از جسم وجان گذشت

درشهر عاشقان همه گوئی ندا شدند
نام تو از حصار زمین و زمان گذشت

در سالروز پرزدنت آشناترین !
نام تو جاودانه شد و از جهان گذشت

عليرضا نوري زاده
۳۰ خرداد ۱۳۸۹

June 22, 2010 03:18 AM


advertise at nourizadeh . com