August 17, 2010

نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

na ghaze.jpg


جانم فدای ایران

چون تا شعار ما شد

در چار سوی عالم

این افتخار ما شد

در سرزمین جاوید

غارتگران رسیدند

با پنجه های خونین

پیراهنش دریدند

انبان ثروتش را

ازخاک ما ربودند

در دست غیر دادند

اینها خودی نبودند...

چون غزه کعبه شان بود

بر دامنش نشستند

دلهای اهل ایران

با کارشان شکستند

حزب خدایشان را

ابلیس راهبر بود

لبنانشان وطن بود

ایرانشان گذر بود

گفت آن امام راحل

حب الوطن حرام است

آزار هرچه ملی است

ما را ره و مرام است

هرکو که عشق ایران

جان و جهان او شد

مرتد فطری است او

هم کفر او عیان شد

هم غزه گفت و لبنان

هم مصر خانه اش شد

هم در عراق روحش

مذهب بهانه اش شد


فرزند صیغه ای شد

ایران جاودانه

با زخمهای دیرین

میخواند این ترانه

من خاک ماندگارم

در هر زمانه پیدا

ققنوس بی زمانم

خاکسترم هویدا


بر فراز خانه پدری

علیرضا نوری زاده
27 امرداد 1389

August 17, 2010 07:07 PM


advertise at nourizadeh . com