October 10, 2010

خاکستری ...

از دفتر نسل من - دردست چاپ

kocheha.jpg

از نسل من چه مانده ست ؟

از نسل من که می پنداشت ،

آن سوی انقلاب،

دروازه بهشت

چشم انتظار اوست.

از نسل من چه مانده ست ٌ؟

آن نسل کوچه های پرازسروهای خواب

باعطر یاسهای امین الدوله

بر موج آفتاب


(نسلی که کودکی را،

در حسرت غروب رهائی

نفتی که ظاهرا ملی شد

تصویر روی تاقچه از پیر شیر

مردی که در نگاهش ،

فریاد درد میهن من جاری بود،

سرکرد )

***
از نسل من چه مانده ست؟

تصویر حسرتی که از آنسوی روزگار

تا من ،

تا مهدی و محمد و احمد،

ستار و خواهران مساعد،

فردوسی و نگین *

و سینه سوخته هائی از نوع منزوی *

سیروس مشفقی *

و چهره ای که در سفرش،

بن بست را

هرروز،

تا لحظه شکستن ،

تکرار کرد.

جاري است

***

از نسل من چه مانده ست؟

"یک خانه نشسته به شبهای تیرماه،

با فصل فصل قصه ی همسایه ها

وقتی کنار آتش محمودی ،

همراه با بلور خانم

بالغ شدیم" *


در لحظه پیاده تا صبح سرزدن،

وقتی غلام،

بر روی مخمل شب

با یاد مادرش ،

تصویر میکشید

اصغر هنوزهم

با یادهای کودکیش

فرهاد وار قصه شیرین را

بر بال عشق ،

زمزمه میکرد.


بوشهر در کلام ابوالقاسم ٬

باجاشوان پیر

وتک چراغ خسته دوری ،

جان می گرفت.

***

از نسل من چه مانده ست ؟

مسعود و شازده خانم پیرش *

مادر بزرگ و شوکت ازیاد رفته اش

هوشنگ و سالهای اسارت

نوشابه محجبه

دیدار یارمرد به زنجیر خفته اش


از نسل من چه مانده ست؟

یک ظرف توت خشک

بیماری دیابت

رویای بازگشت

کیهان لندنی

امضای دوستان

- بر پایه حروف الفبا ،

یک سطر آگهی

و یک جهان ترانه و تصویر

درخاک بیکران

***

از نسل من چه مانده ست ؟

یک دفتر غزل

باچشم اشکبار

تصویر مبهمی


از کوچه های دور

دلهای داغدار


عليرضا نوري زاده ٬ لندن 8 اکتبر 2010

*اشاره به دكتر محمد مصدق و تصويرش
* از ياران ديرودور : مهدي اخوان لنگرودي ٬محمد رضا فشاهي٬ احمدشيرازي
* ستارلقائي٬ژيلا و مهوش مساعد٬مجله هاي فردوسي و نگين
*سيروس مشفقي ٬ حسين منزوي ٬ احمد اللهياري
*احمد محمود (اعطا) قصه همسايه ها را در شبهاي دراز تيرو امرداد سال ۴۸ براي من و...در حياط خانه ي به ياد ماندني اش
فصل به فصل خواند.
*اصغرواقدي٬ابوالقاسم ايراني
*مسعود بهنود ٬ هوشنگ اسدي ٬ نوشابه اميري

October 10, 2010 01:40 PM


advertise at nourizadeh . com