January 09, 2011

رادیو فرانسه

rfi_logo.png

تنش در تونس و ناآرامیهای کلی در مصر و مغرب
france.bmp

نوشتۀ فرزاد جوادی
علی رغم تلاشهای رژیم زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری تونس، برای متوقف ساختن موج اعتراض هائی که از حدود سه هفته پیش بصورت تظاهرات و اعتصابات گسترده مردمی در اینکشور آغاز شده است، شهروندان تونسی همچنان بصور مختلف به بیان خواستهای خویش ادامه میدهند.
(گفتگو با علیرضا نوری زاده )
Download file

در مصرنیزالبته مشکلاتی چون فقر و بیکاری و نا بسامانی های دیگری که مردم مغرب از آن رنج میبرند تمامأ وجود دارد، ولی در حال حاضر آنچه که در مصر میگذرد ناشی از نگرانی جدید و شدید مسیحیان آنکشور است.

مسیحیان مصری بیم از آن دارند که همانند مسیحیان عراقی انقدر مورد آزار و اذیت و خطر قرار بگیرند که ناچار به ترک وطن و مهاجرت شوند.

اما، تونس با مشکلات دیگری مواجه شده است که ریشه های عمیقی دارد.....

January 9, 2011 02:25 AM


advertise at nourizadeh . com