January 09, 2011

تفسیرخبر

Tafssir_Khabar_Logo.jpg

دکتر عليرضا نوری زاده ودكتر محسن سازگارا در رابطه با اظهارات اخیر محمد خاتمی و واکنشهای ذوب شدگان در ولایت نایب امام زمان ، دلائل خودکشی هائی از نوع شاهزاده علیرضا پهلوی ، درگیری بین اصولگرایان و ... ٬ به پرسشهاي جمشید چهارلنگی پاسخ ميدهند.07/01/2011

تصوير لينك:
Download file

تصويردانلود:
Download file

صدا:
Download file

January 9, 2011 03:21 AM


advertise at nourizadeh . com