February 02, 2011

ايران و مصر ٬دوستان هزاران ساله

گفتگوي فرنوش رام با عليرضا نوري زاده در باره پيوندهاي چندهزارساله ايران و مصر

daryoush kabir.jpg
پس از بخش خبری، مصاحبه ای مستقیم با دکتر علیرضا نوری زاده ، مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب، در لندن و کارشناس مناسبات ایران و کشورهای عربی درباره پیشینه مراودات سیاسی، فرهنگی و هنری و تاریخی ایران با مصر، به ویژه در یک قرن اخیر، انجام شد، که نگاهی گذرا به مقاطع مختلف در این مناسبات پر فراز و نشیب بود...

StampPic106shah.jpg

Download file

دکتر نوری زاده با یادآوری سفرنامه ناصرخسرو از مصر و تلقی کردن مصر در چشم ایرانیان به عنوان "ارم عماد" گرفته و تا وصلت شاهدخت فوزیه، برادر ملک فاروق پادشاه وقت مصر با ولیعهد رضا شاه و تا مناسبات ایران و مصر در زمان جمال عبدالناصر و سپس شکوه و نزدیکی روابط در ایام زنده نام سادات اشاره هایی کردند. درباره وجود خیابان هایی به نام هایی مانند "پهلوی" و "مصدق" در قاهره تا رادیوهای فارسی زبانی که سی سال پیش از مصر به سوی ایران برنامه پخش می کردند، و نیز مراودات دیگر فرهنگی و ادبی ایران و مصری ها یادآوری هایی کردند.

February 2, 2011 01:51 AM


advertise at nourizadeh . com