February 07, 2011

راديوفرانسه

rfi_logo.png

اتهام جنبش دموکراسی خواهانه مصر علیه حکومت اسلامی ایران
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
egypte_0oooooooo.jpg

دوازده حزب و تشکل سیاسی مصر، با انتشاربیانیه ی مشترکی حکومت اسلامی ایران را به دخالت درامور داخلی مصر متهم کردند.(گفتگو با عليرضا نوري زاده )
Download file

دوازده حزب و تشکل سیاسی مصر، با انتشاربیانیه ی مشترکی حکومت اسلامی ایران را به دخالت درامور داخلی مصر متهم کرده و یادآوری کرده اند که رژیم تهران کوشش می کند میان ارتش و مردم مصرتفرقه بیاندازد.
در این بیانیه ایران و آمریکا، نسبت به سیاست های این دوکشوردرقبال مصر، درکنارهم قرارگرفته و از آمریکا نیز خواسته شده است، با خروج از افغانستان، عراق، سودان و سومالی ملت ها را درتعیین سرنوشت خود آزاد گذارد.
در یک گفت و گوی تلفنی با دکتر"علیرضا نوری زاده" روزنامه نگارو کارشناس جهان عرب، از وی در آغاز از
وزن و اعتباراحزاب امضاء کننده بیانیه پرسیدم.
به دکترنوری زاده در لندن. گوش کنید:

February 7, 2011 08:10 PM


advertise at nourizadeh . com