March 16, 2011

راديو فرانسه

rfi_logo.png

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

بحران بحرین با ورود نیروهای عرب عمیق ترشد
bahrian.JPG
حضور نیروهای شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در میدان مروارید برای کمک به تظاهرات کنندگان مخالف دولت، چهارشنبه 16 مارس

دربحرین، علی رغم اعلام شرایط فوق العاده، رویاروئی های اپوزیسیون و نیروهای دولتی به خشونت گرائید.به گفته یک نماینده پارلمان که به اپوزیسیون پیوسته است، طی شب گذشته و بامداد امروز، سه نفراز مخالفین حکومت کشته و بیش ازدویست نفرزخمی گردیده اند. مقامات پلیس منامه می گویند، دو مامور انتظامی نیز، درگیری های بیست و چهارساعت اخیر، جان خود را ازدست داده اند.(گفتگو با علیرضا نوری زاده )...

Download file

دربحرین، علی رغم اعلام شرایط فوق العاده، رویاروئی های اپوزیسیون و نیروهای دولتی به خشونت گرائید.به گفته یک نماینده پارلمان که به اپوزیسیون پیوسته است، طی شب گذشته و بامداد امروز، سه نفراز مخالفین حکومت کشته و بیش ازدویست نفرزخمی گردیده اند. مقامات پلیس منامه می گویند، دو مامور انتظامی نیز، درگیری های بیست و چهارساعت اخیر، جان خود را ازدست داده اند.

هنوزمعلوم نیست، نیروهای کمکی عربستان سعودی، که ازچهل وهشت ساعت پیش وارد منامه شده اند، درخشونت های بیست و چهارساعت گذشته شرکت داشته اند یا خیر.
یک نماینده مجلس بحرین امروز، باردیگر تاکید کرده است که نیروهای "شورای همکاری خلیج فارس" مسئولیت حفظ اماکن دولتی را برعهده خواهند داشت.
یک گزارش، که بامداد امروزدرمنامه انتشاریافت، حکایت از آن دارد که اعلام شرایط اضطراری ازسوی پادشاه ، ازسحر گاه امروز، صدها تن از نیروهای مسلح بحرین برفراز تانک ها و سلاح های سنگین خود، میدان های مهم شهر، ازجمله میدان "مروارید" را به کنترل خود درآوردند.

در حالی که ورود نیروهای مسلح "شورای همکاری خلیج (فارس)"، با سکوت نسبی درغرب و سازمان ملل مورد تائید قرارگفته، در کشورهای منطقه، ازجمله ایران و ترکیه، با واکنش ها متفاوتی وانتقاد آمیزی رو به رو شده است.
رهبران سیاسی- مذهبی ایران، طی دیشب و امروز، به عربستان سعودی را به شدت هدف حملات لفظی قرار داده اند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، ورود نیروهای عرب به بحرین را نفرت انگیز توصیف کرده و گفته است : "دخالت کنندگان درامور داخلی بحرین، بهتر است، ازسرنوشت صدام حسین عبرت بگیرند"
احمدی نژاد که درپایان نشست دولت خود سخن می گفت، افزوده است: برخی دولت های منطقه ازسرنوشت صدام عبرت بگیرند. وی گفت: مگر شما نمی خواهید حکومت کنید؟ وقتی اکثریت مردم را تحت فشارقرارمی دهید، برچه کسانی می خواهید حکومت کنید.

احمدی نژاد درادامه سخنان خود، با حمله به سیاست های آمریکا، گفت : من همه این رفتارهای زشت را به حساب آمریکا می گذارم، چرا که آمریکا هم اکنون درصدد نجات صهیونیست ها و خفه کردن مطالبات مردم است و در این باره از برخی دولت های منطقه سوءاستفاده می کند.

در همین رابطه آیت الله ناصرمکارم شیرازی، که ازروحانیون وابسته به حکومت به شمارمی رود، با اشاره به بحران داخلی بحرین هشدارداد وگفت: لشکرکشی به بحرین برای عربستان و امارات گران تمام می شود.
وی گفت : حکام این کشورها (شورای همکاری خلیج فارس)، باید بدانند که این لشکرکشی برای آنها ارزان تمام نخواهد شد و آنها باید هزینه بسیاری بپردازند.
ودر آنکارا، "رحب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه، نیز، در یک واکنش امروز نسبت به اعزام نیروهای عرب به بحرین هشدارداد. وی، با یادآوری حادثه مدهبی کربلا در صدراسلام، خاطرنشان ساخت که درگیری های بحرین ( ودخالت دراین امور) می تواند "کربلای دیگری" را به وجود آورد.

March 16, 2011 09:51 PM


advertise at nourizadeh . com