June 02, 2011

براي هاله كه پدر را تنها نگذاشت

haleh sahabi.jpg

( سيد علي آقا حكم قتل هاله را همان روزي داده بود كه مهندس را دست بسته و ويران در استخري محجور به ديدن هاله بردند ...)

طا قت ند ا شت ها له پد ر ر ا ٬
د ر خا ک مر گ ببیند
و قتی که پنجه ها یش
خا کستر جو ا نی با با ر ا
بر مو ی خسته ا ش می د ید
با چشم ها ی پر شد ه ا ز ا شک
د ر سوگ ر و ز ها ی جو ا نش
فر یا د می کشید
ا ز کو د کی
هر لحظه ا ی که نا م پد ر ر ا ٬
تکرا رکرد
با نگی به تلخ کا می ٬
د ر گو ش ا و نشست
پد ر ٬ ز ند ا نی ا ست
طا قت ند ا شت ها له ٬ پد ر ا ین با ر
ز ند ا نی و ا سیر ز مین باشد
پس لحظه ی و د ا ع
همر ا ه با پد ر
ر و سو ی د شت ها ی غر یب مر گ
پر و ا ز کر د و رفت .

ا ینگو نه خلق شد
منظو مه هاي ها له و عز ت ٬

اسطوره هاي رحمت و قدرت

علی ر ضا نو ر ی ز ا د ه

June 2, 2011 03:14 AM


advertise at nourizadeh . com