January 06, 2012

راديو فرانسه

Radio_France_Farsi_1.jpg

اعتراف مقتدا صدر به مرتبط بودن گروه شورشی "عصائب اهل الحق" با جمهوری اسلامی ایران

fa-alalam1319877468.jpg

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از نجف ضمن مخابرۀ سخنان مقتدا صدر یادآور می شود که گروه شیعی افراطی "عصائب اهل الحق" در سال ٢٠٠٤ از "جیش المهدی"، شاخۀ نظامی جنبش تحت رهبری مقتدا صدر، جدا شده است.
این نخستین باری است که مقتدا صدر که خود با جمهوری اسلامی ایران پیوندهائی دارد به ارتباط داشتن گروه "عصائب اهل الحق" با ایران اعتراف می کند. آمریکا از سال ها پیش جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی از گروه های شورشی شیعه در عراق از جمله گروه "عصائب اهل الحق" متهم کرده است ولی تهران همواره این اتهام را رد کرده است. این گروه که از جمله در ربودن یک انگلیسی در سال ٢٠٠٧ و کشتن محافظان او دست داشته است در روز دوشنبۀ گذشته اعلام کرد قصد دارد از مبارزۀ مسلحانه دست برداشته و به روند فعالیت سیاسی در کشور بپیوندد. مقتدا صدر در پاسخی کتبی به یکی از هواداران خود نوشت از کسانی که در جمهوری اسلامی ایران به این گروه می رسند خواسته است نام گروه را عوض کنند و در رهبری آن تغییراتی دهند اما این افراد درخواست او را رد کرده اند.رهبری این گروه را دو برادر به نام های لیث و قیس الخزعلی بر عهده دارند. مقتدا صدر افزود این گروه اکنون سلاح هائی را که با آن افراد درستکار و شرافتمندی را به قتل رسانده اند بر زمین گذاشته اند تا به روند سیاسی بپیوندند. مقتدا صدر این گروه را به کشتن افراد پلیس و ارتش عراق و یک نمایندۀ جنبش تحت رهبری خود در پارلمان عراق متهم کرد.( گفتگوباعليرضا نوري زاده )
Download file


January 6, 2012 01:36 AM


advertise at nourizadeh . com