January 24, 2012

راديو فرانسه

Radio_France_Farsi_1.jpg
رحمت قاسمبگلو
عراق ازکشورهای همسایه می خواهد درامور داخلی این کشوردخالت نکنند
irak.jpg

به گزارش برخی منابع خبری، با خروج آخرین نفرات ارتش آمریکا از عراق، بحران سیاسی این کشوررا دربرگرفته است که حاصل آن افزایش چشم گیر سوءقصد های تروریستی از یک سو و خروج احزاب ازتعامل سیاسی با دولت نوری المالکی بوده است.
دربیانیه ای با عنوان «بیانیه مطبوعاتی وزارت امورخارجه عراق» که روزیک شنبه (بیست ودوم ژانویه) روی سایت وزارت امور خارجه قرار گرفت، به رفتاروموضع گیری های کشورهای همسایه عراق انتقاد شده است...
دریک گفت و گوی تلفنی با دکترعلی رضا نوری زاده روزنامه نگاردرلندن، درآغاز درباره دامنه وهدف های این رقابت های استرتژیک پرسیدم، گوش کنید......

Download file


بیاینه می گوید: با آغاز روند خروج نیروهای آمریکائی درپایان سال گذشته وگام هائی که عراق برای ایفای نقش خود درمنطقه و جهان و بالا بردن توانایی های خود برای مقابله با تروریسم برداشته، اظهارات مقامات کشورهای همسایه نشانگر تمایل آنها برای دخالت درامورداخلی عراق بوده و نیز بی احترامی به دولت منتخب این کشورازسوی مردم عراق می باشد.

گزارش ها و تحلیل های بسیاری درهفته های اخیرحکایت ازآن دارد که با سپرده شدن کامل اداره امور عراق به دولت شیعۀ نورالمالکی ازسوی آمریکا، این کشور به صحنه ای کش مکش دیپلمایک شدید میان ایران شیعه ازیک سو و ترکیۀ سنی ازسوی دیگر شده است؛ برخی از جناح های سنی عراق نیز روی حمایت عربستان سعودی حساب بازکرده اند.January 24, 2012 08:22 PM


advertise at nourizadeh . com