April 08, 2012

زيرذره بين

zireh.bmp

ايران وخاورميانه در هفته اي كه گذشت

Zarreh_Bin_06-03-2012.jpg

در برنامه امروز زير ذره بين دکترعليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، به پرسش پرويز بهادر از بخش فارسی صدای آمريكا در رابطه با کنفرانس دوستان سوریه در ترکیه، و شکاف بین جمهوری ولایت فقیه و ترکیه، و یارانه ها هم چنان محل اختلاف در درون کشور، و ادامه اعتراضها در سوریه، و... پاسخ ميدهد. 06/04/2012

Download file

April 8, 2012 05:27 AM


advertise at nourizadeh . com