June 13, 2012

رادیو فرانسه

Radio_France_Farsi_1.jpg

بیانیه های همبستگی شاهزاده رضا پهلوی و هواداران جنبش سبز با مردم سوریه
Syria_1.jpg

درعا، تظاهرات و مراسم تدفین معترضان سوری، شنبه 9 ژوئن

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

با ادامه سرکوب های خونین در سوریه صداهای سازمان های حقوق بشری و شخصیت های سیاسی در سراسر جهان روز به روز درحال افزایش است. شاهزاده رضا پهلوی نیز با انتشاربیانیه ای، همراه با مردم ایران، با مردم سوریه علیه " دیکتاتور" اعلام همبستگی کرده است. همچنین گروه هائی از هواداران جنبش سبز ایران با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از مردم سوریه اعلام داشته اند...
گفتگو با دکتر علیرضا نوری زاده

Download file

به گزارش سازمان ملل متحد سرکوب های پانزده ماهه درسوریه بیش از چهارده هزار کشته به جای گذاشته است. ازهمان آغاز رویدادها درسوریه و تصمیم حکومت بشاراسد به سرکوب جنبش اعتراضی، حکومت اسلامی ایران درمظان اتهام کمک به رژیم سوریه درسرکوب حرکت های آزادی خواهانه بوده است.

حداقل یک مقام نظامی رسمی حکومت ایران نیزبه حضورسپاه پاسداران انقلاب ایران دررویدادهای سوریه اعتراف کرده است.

شاهزاده رضا پهلوی ازشخصیت های اپوزیسیون، با انتشاربیانیه ای، همراه با مردم ایران، با مردم سوریه علیه " دیکتاتور" اعلام همبستگی کرده است .

در این بیانیه ازجمله آمده است: "مردم دلیر سوریه برای دستیابی به حقوق اساسی و انسانی خود همچنان درصحنه مبارزه علیه بشاراسد – دیکتاتورحاکم برسوریه – هستند.

شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه خود ازسازمان ملل متحد و جامعه بین المللی می خواهد تا در برابر رفتارهای "وحشیانه و قرون وسطائی" حکومت دیکتاتوری اسد که بقایش وابسته به حمایت دیکتاتوری خامنه ای است، ساکت ننشینند و قاطعانه هردو دیکتاتور( درایران و سوریه) را محکوم نمایند.

همزمان با این بیانیه گروه هائی از هواداران جنبش سبز ایران با انتشار بیانیه مفصلی حمایت خود را از مردم سوریه درمقابله با رژیم بشاراسد اعلام داشته، ازشهروندان سوری خواسته اند تا از تفرقه، تبعیض، خشونت و انتقام جوئی بپرهیزند.
دربیانیه ضمن انتقاد شدید ازدخالت‌های حکومت ایران در امور سوریه، ابراز امیدواری شده که مردم سوریه ازخشونت بپرهیزند و درسوریۀ پس از اسد، با هم برابر باشند وهیچ گونه تبعیضی براساس قوم و نژاد و مذهب وجود نداشته باشد.

دریک گفتگوی تلفنی با دکترعلیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و کارشناس جهان عربدرلندن از وی در مورد مسئۀ سوریه درافکارعمومی ایران پرسیدیم. :

June 13, 2012 11:16 AM


advertise at nourizadeh . com