September 07, 2012

راديو فرانسه

rfi_logo.png

از نظر اعراب نام ایران با بحران سوریه گره خورده است

gulf.jpg

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی نشستی درجده (عربستان سعودی) از ایران خواستند به دخالت درامور داخلی سوریه پایان دهد.
گفتگو با علی رضا نوری زاده

شش کشورعضو این شورا همچنین از جامعه جهانی می خواهند برای حفاظت از غیرنظامیان سوری تدابیری اتخاذ نماید.

شورای همکاری خلیج فارس دربیانیه ای که پس از پایان این نشست جده منتشرشد، حکومت دمشق را به علت استفاده از سلاح های سنگین ازجمله تانک و هواپیما برای سرکوب مردم سوریه و"قتل عام غیرنظامیان" محکوم کرده است.
این روزها بیش از پیش نام ایران درکنارنام حکومت سوریه به عنوان حامی اصلی رژیم دمشق برده می شود. دربیشترین اظهارنظرها ، مقالات سیاسی و مصاحبه های دیپلمات های عربی ، حتی دبیرکل سازمان ملل متحد، پیرامون چگونگی راه های خروج از خونریزی درسوریه، از ایران به عنوان یکی ازعوامل دخیل درسیاست های حکومت بشاراسد علیه مردم این کشور نام برده می شود. ازجمله دربیانیه شورای همکاری خلیج فارس نیز به این دو کشور، یعنی ایران و سوریه، درکناریک دیگر به عنوان مسئولین وضعیت موچود درسوریه اشاره شده است.
دراین باره دریک گفت و گوی تلفنی با دکترعلیرضا نوری زاده درباره علل گره خوردن سرنوشت نام ایران با حکومت بشاراسد پرسیدم.
دکتر نوری زاده درلندن. گوش کنید:

September 7, 2012 12:57 AM


advertise at nourizadeh . com