October 09, 2013

پنجره اي رو به خانه پدري

nor4-300x160.jpg


پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۷ مهر

در این شماره از برنامه دکتر نوریزاده به موضوع انتخابات در افغانستان میپردازند و نگاهی خواهند داشت به چینش سیاسی امروز جناحهای مختلف در این کشور. در ادامه به جعلیات تازه حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان در ارتباط با سفر و دیدارهای محمد جواد ظریف در نیویورک خواهیم پرداخت.
شما میتوانید این برنامه را از طریق پلیر زیر نیز گوش کنید.

website:
http://iranefardalive.com/Archive/2187

youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=r3J1Av2DPBs&feature=share&list=UUC3XPKn-0cAOvln2gByuRtQ

soundcloud:
https://soundcloud.com/iranefarda-tv/17-1

vimeo:
https://vimeo.com/76548772

October 9, 2013 11:42 PM


advertise at nourizadeh . com