June 12, 2014

رادیو فردا

nimeh shab.jpg

با سقوط موصل به دست سه هزار شبه نظامی داعش و فرار 14 هزار نظامی عراقی ، آینده عراق چه خواهد شد ؟ آیا آمریکا بار دیگر به عراق باز میگردد؟ گفتگوی رادیو فردا با علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهشهای ایرا و عرب در لندن .

June 12, 2014 09:25 PM


advertise at nourizadeh . com